Kişisel Verilerin İşlenmesi Bilgilendirme Formu

Kişisel veri nedir?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerin kaydedilmesi ve işlenebilmesi için, kanunda sayılan haller dışında, veri sahibinin rızasının alınması gerekmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi için rıza gerektirmeyen durumlar hangileridir?

Kişisel verilerin işlenmesi için aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığı halinde kişinin rızası gerekmemektedir.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla alıyoruz?

Kişisel verileriniz, firmamızdan talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerle ilgili olarak, ilgili mevzuat kapsamında, işlem sahibinin kimliğinin tespit etmek; elektronik kanallar veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen firmamız ürünlerini, hizmetlerini ve kampanyalarını sunabilmek, firmamız ürün ve hizmetlerine ilişkin yaptığınız başvuruları sonuçlandırabilmek ve akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğini yerine getirmek amacıyla alınmakta ve işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar nelerdir?

Kişisel verileriniz ancak kanunlarda izin verilen kişi veya kuruluşlarla, imzalanan sözleşmeler çerçevesinde paylaşılmaktadır.

Kanun uyarınca haklarınız nelerdir?

Kanun uyarınca Firmamıza başvurarak, kişisel verilerinizin;

işlenip işlenmediğini öğrenme,
işlenmişse bilgi talep etme,
işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına
sahipsiniz.

Veri Sorumlusu :